درباره ما

شـــبکه توســـعه علـــوم و فناوری های کوانتومـــی با برنـــد Quantek با همـــت چند تن از متخصصان، اســـاتید و علاقه منـــدان حوزه علـــوم و فناوری های کوانتومی کشـــور در اواخر ســـال ۱۳۹۶ شروع به کار کرد. این شـــبکه در راســـتای تعالی نظام علوم و فناوری کشـــور و  پیشبرد موضوعات تخصصی شبکه (Quantek) تأســـیس گردیده است.

  • ایجاد فضای تعاملی برای متخصصان، دانشجویان و علاقه مندان علوم و فناوری های کوانتومی

 

  • توسعه همکاری پژوهشی و آموزشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی در حوزه فناوری های کوانتومی

 

  • معرفی، همکاری و حمایت از رویدادهای علمی حوزه های علوم و کاربردی سازی فناوری های کوانتومی

 

  • ترویج دستاوردهای علمی و تحقیقاتی کشور در حوزه علوم و فناوری های کوانتوم

 

  • بررسی و نیازسنجی آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم و فناوری های کوانتومی

 

  • تکمیل حلقه واسط بین طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه فناوری های کوانتومی کشور

 

  • ایجاد اجماع در اولویت بندی، جهت دهی و کمک به ساختاری بخشی به حوزه علوم و فناوری های کوانتومی